Προσωπικά Δεδομένα

Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία.

Οι εταιρείες Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων (εφεξής «Οι Εταιρείες»), θεωρούν την προστασία των δεδομένων σας ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας. Ως υπεύθυνοι επεξεργασίας και δυνάμει της ιδιότητας σας ως πελάτες μας , επισκέπτες/χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, εν δυνάμει πελάτες μας ή/και ως τρίτοι δικαιούχοι ασφαλιστικής αποζημίωσης, σας ενημερώνουμε ότι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς και σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Τι δεδομένα συλλέγουμε;

8. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@eurolife.gr.

9. Διαβίβαση στοιχείων σε τρίτη χώρα

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας κυρωθείσες με ελληνικό νόμο, ενδέχεται να προβούμε σε διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.


* Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας πολιτικής έγινε στις 09/05/2018.