Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία.

Η εταιρειά

Eurolife ERB Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής

(εφεξής «Η Εταιρεία»), θεωρεί την προστασία των δεδομένων σας ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας. Ως υπεύθυνοι επεξεργασίας και δυνάμει της ιδιότητας σας ως επισκέπτες/χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, σας ενημερώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς και σύμφωνα με τα παρακάτω:

Τι δεδομένα συλλέγουμε;

Από πού συλλέγονται τα δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται:

Γιατί συλλέγουμε και πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα;

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς ή/και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας, για τους κάτωθι σκοπούς:

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών /προκειμένου για την κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας. Συμπληρωματικά με αυτό χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας μέτρα προστασίας καθώς επίσης και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα (όπως Πολιτικές& Διαδικασίες Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Δεδομένων).

Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε;

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@eurolife.gr.