OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν την χρήση της εφαρμογής «Walk to Win» για κινητά τηλέφωνα smartphone (εφεξής «Εφαρμογή»), που ανήκει στην εταιρεία «Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» (εφεξής «Eurolife FFH») με έδρα στην Ελλάδα, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 33-35, με αρ. ΓΕΜΗ 121651960000. Με την ενεργοποίηση και τη χρήση της Εφαρμογής από τον χρήστη της Εφαρμογής (εφεξής «Χρήστης») τεκμαίρεται ότι αυτός έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης αυτής. Η Eurolife δύναται να αναθεωρεί, να τροποποιεί και να μεταβάλει τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση. Εάν η Eurolife τροποποιήσει τους όρους χρήσης της Εφαρμογής, ο Χρήστης θα ενημερωθεί σχετικά με ειδοποίηση στην Εφαρμογή ή με αποστολή email και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.walktowin.eurolife.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Εφαρμογή έχει ως στόχο να καταγράφει την ημερήσια δραστηριότητα του Χρήστη (βήματα που κάνει σε ημερήσια βάση). Η καταγραφή θα πραγματοποιείται μέσω συγχρονισμού της Εφαρμογής με τα built-in apps των κινητών smartphone (i-health, google fit). Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα gamification/παιχνιδοποίηση στον Χρήστη (με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στην ενσωμάτωση μηχανισμών με στόχο την αύξηση της χρήσης της εφαρμογής) που ως αποτέλεσμα έχουν την απόκτηση εικονικών επιβραβεύσεων (badges) ή δώρων, εφόσον αυτός επιτυγχάνει καθορισμένους στόχους.

ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δικαίωμα χρήσης της Εφαρμογής έχουν όλα τα άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η Eurolife FFH δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για χρήση της Εφαρμογής από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς ρητά απαγορεύει τη χρήση της σε ανηλίκους. Τυχόν ευθύνη για ψευδή δήλωση της ηλικίας του Χρήστη κατά την ενεργοποίηση και την είσοδό του στην Εφαρμογή βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο και τον κηδεμόνα του. Η πρόσβαση στην Εφαρμογή θα πραγματοποιείται με την εισαγωγή από τον Χρήστη κωδικού πρόσβασης (password), o οποίος δημιουργείται και τίθεται από τον ίδιο τον Χρήστη κατά την ενεργοποίηση της Εφαρμογής και τη δημιουργία λογαριασμού. Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού του ευθυνόμενος για κάθε πράξη κατά τη χρήση της Εφαρμογής με χρήση του κωδικού του πρόσβασης στην Εφαρμογή (password). Η Eurolife FFH δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον Χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του. Ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει την Eurolife FFH σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και του κωδικού πρόσβασης ή οποιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφαλείας.

ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η χρήση της Εφαρμογής είναι δωρεάν και ο Χρήστης δεν επιβαρύνεται με καμία χρέωση από την Eurolife FFH. Η Εφαρμογή χρησιμοποιεί είτε δίκτυα Wi-Fi είτε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να μεταφέρει δεδομένα. Σε περίπτωση χρήσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας, κατόπιν επιλογής του Χρήστη, η Eurolife FFH δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρέωση που θα επιβληθεί από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας με τον οποίο ο Χρήστης έχει συνάψει σύμβαση και συνεργάζεται για τη χρήση του δικτύου του.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εφαρμογή παρέχεται «ως έχει». Η Eurolife FFH δεν παρέχει καμία εγγύηση και αποποιείται κάθε ευθύνης για τη διαθεσιμότητα, την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την ποιότητα της Εφαρμογής και των υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχονται μέσω της Εφαρμογής. Η Eurolife FFH δύναται να διακόψει, να αναστείλει και να τροποποιήσει τη λειτουργία της Εφαρμογής συνολικά ή εν μέρει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη. Η Eurolife FFH και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της Εφαρμογής να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προστασίας των πληροφοριών που διαχειρίζεται η Εφαρμογή. Η Eurolife FFH, όμως, δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Εφαρμογής ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή εάν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας εντοπιστούν ιοί ή/και άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στο τερματικό του Χρήστη, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και τη λειτουργία της Εφαρμογής καθιστώντας δυσχερή τη χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτής ή υπάρξει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες. Η Eurolife FFH δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη για την προβληματική λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου που μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην ορθή λειτουργία της Εφαρμογής, καθώς δεν εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία και στο δικό της έλεγχο. Η Eurolife FFH δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημίας που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Χρήστη εξαιτίας της χρήσης της Εφαρμογής, ακόμη και εάν είχε ειδοποιηθεί από τον Χρήστη για το ενδεχόμενο πρόκλησης τέτοιας ζημίας ή μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημίας. Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη και τον κίνδυνο χρήσης της Εφαρμογής.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου της Εφαρμογής, δηλαδή ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, τα σχέδια, τα προγράμματα, τα πάσης φύσεως αρχεία, σήματα/λογότυπα, η μορφή (layout) της Εφαρμογής κ.λ.π., αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Eurolife FFH και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία. Η προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Eurolife FFH δίνει το δικαίωμα στην Eurolife FFH να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που θα προκληθεί σε αυτή.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Χρήστης δύναται να τροποποιήσει τα στοιχεία του λογαριασμού του, να επικαιροποιήσει ή να τροποποιήσει τις προσωπικές του πληροφορίες ή να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης στην Εφαρμογή ανά πάσα στιγμή, εφόσον συνδεθεί με την Εφαρμογή και εισέλθει στο λογαριασμό του.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ο λογαριασμός δεν διαγράφεται με την απεγκατάσταση της Εφαρμογής από τη συσκευή του Χρήστη. Εάν ο Χρήστης επιθυμεί τη διαγραφή του λογαριασμού του θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στο MyRights@eurolife.gr.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Δια του παρόντος ο Χρήστης συναινεί στην υπαγωγή οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τους παρόντες όρους χρήσης στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Αν ένας από τους προαναφερθέντες όρους είναι ή κριθεί άκυρος, δεν θίγεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης τίθενται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνση της παραπομπής σε συγκεκριμένους όρους. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (Eurolife FFH /Χρήστης) μέρους ή συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα.

Για οποιαδήποτε ερωτήματα ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την Eurolife FFH μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης walktowin@eurolife.gr.